Photo Galleries

Chương Trình "Coffee tối thứ bảy - Kết nối yêu thương"

Chương Trình "Coffee tối thứ bảy - Kết nối yêu thương" là một chương trình gây quỹ từ thiện. Toàn bộ kinh phí thu được từ chương trình này sẽ chuyển vào quỹ các chương trình hoạt động từ thiện đang vận động.

Other Galleries