CT. Tài Trợ Tủ thuốc Cấp Cứu cho đại lễ Vu Lan hàng năm